Gårdsinitiativet

Nu har vi på Scan tagit vårt nästa och längsta klimatkliv hittills – vi kallar det för Gårdsinitiativet. Tillsammans med Sveriges gårdar, våra leverantörer och 100 åtgärder ska vi göra en av världens redan mest klimatsmarta kött- och charktillverkningar ännu mer hållbar.

GÅRDSINITIATIVET, SÅ SKA VI MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN

 

Visste du att svensk köttproduktion är en av världens bästa sett ur ett klimatperspektiv? Svenskt nöt- och fläskkött har 60 respektive 50 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen (Lesschen et al. 2011 & Gerber et al. 2013). Bra, tycker vi på Scan. Men det räcker inte – bra kan alltid bli bättre!

I slutet av 2040 siktar vi på att  hela vår värdekedja, från gård till gaffel, ska ha netto noll klimatavtryck. För att lyckas med det krävs bl a att gårdarna minskar sin klimatpåverkan så långt det är möjligt och därutöver binder utsläpp i motsvarighet till vad de släpper ut.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete här

 

Därför har vi startat Gårdsinitiativet, ett samarbete med svenska gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. Tillsammans med våra svenska bönder, de riktiga planetskötarna, ska vi minska svenskt kötts klimatpåverkan och öka miljöfördelarna.

 

Vi på Scan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Vi utformar också rådgivning och sprider goda exempel. Vi mäter och följer upp hur gårdarna förbättrar sin miljöpåverkan.

07 GAARD MORGEN 44583 JPEG liten

VÅRA MÅL FÖR ALLA VÅRA GÅRDAR FRAM TILL 2030 ÄR:

Minska klimatpåverkan från kött med 20%
Öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5%
Minska övergödning med 20%

Våra deltagande gårdar

Gårdarna i Gårdsinitiativet är alla unika, driver olika typer av verksamhet, är olika stora och bedriver sitt lantbruk på olika ställen runt om i landet. Några av gårdarna har nötdjur, andra har gris och ytterligare några har lamm.

Vi har börjat i liten skala för att testa att våra insatser, rådgivning och mätning fungerar i praktiken. Men målet är att Gårdsinitiativet ska växa och bli ett starkt miljöinitiativ med hjälp av så många gårdar som möjligt. Tillsammans blir vi starkare och når längre.

De deltagande gårdarna har bl a fått klimat- och miljörådgivning, de har beräknat sina individuella klimatavtryck och själva medverkat till att sprida goda exempel på miljöinsatser till andra i branschen. Hittills är resultaten av samarbetet mycket positiva. Enligt en klimatavtrycksberäkning med Greppa Näringen, som gjorts hos de första gårdarna som gick med i Gårdsinitiativet, hade grisgårdarna 15 % lägre klimatavtryck jämfört med den svenska genomsnittsproducenten och nöt- och lammgårdarna 10% lägre.

 

100 INSATSER FÖR EN MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

För att göra verklig skillnad och minska klimatpåverkan hela vägen från gård till gaffel har vi startat Gårdsinitiativet. Initiativet sker i nära samarbete med våra leverantörer ute bland Sveriges gårdar och andra externa partners inom t ex rådgivning och lantbruk samt forskningsinstitut och myndigheter.

Med hjälp av 100 olika insatser ska vi tillsammans arbeta för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Åtgärderna handlar bland annat om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning.

 

Det här är åtgärder som både ger en minskad klimatpåverkan, ökade miljönyttor och samtidigt är lönsamma för den enskilda gården.

Experter på Hushållningssällskapet har utvärderat insatserna utifrån bland annat hur stor miljöeffekt de har och hur genomförbara de är. För att mäta och följa upp målen tar vi hjälp av Greppa Näringen och RISE.

09 PORTRAET GAARD 44615 JPEG liten

Halla Gård, där idéer blivit verklighet

I början av oktober 2019 invigde vi vår första samarbetsgård inom Gårdsinitiativet – Halla Gård. Vår leverantör Anders Gunnarsson på Halla Gård driver en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri gård med ett helt slutet kretslopp. Det innebär att den enda externa tillsatsen till kretsloppet är solens ljus och fotosyntesen.

Djuromsorgen är i fokus och för att främja sina grisars naturliga beteende får de gå ute och böka och beta - året runt! Genom att själv odla proteinrikt foder i form av åkerböna och lupin undviker Anders ett sojabaserat foder.

Gödseln från djuren försörjer biogasanläggningen med råvara, som sedan blir näring till gårdens olika odlingar. Biogasen producerar den värme och el som gården behöver och mer där till. Den biologiska mångfalden främjas genom blommande grödor.

Med genomtänkta lösningar i varje del av gården har Anders minskat verksamhetens och därigenom grisarnas klimatpåverkan och säkerställer dessutom en exceptionellt god djuromsorg.

Läs mer om vår Hållbarhetsgris

Eksholmens lammgård, hand i hand med naturen för bästa betet och biologisk mångfald

Piamaria och Jörgen Rasmusson driver tillsammans Eksholmens gård i Svedala, södra Skåne. Paret köpte gården för 20 år sedan och skaffade då lite får på skoj, som ”självgående gräsklippare”. Intresset väcktes ordentligt och idag har de en betesbaserad uppfödning av lamm med 400 tackor. Framtidsvisionen är att öka uppfödningen till 1000 tackor och två lamningar om året

Eksholmens gård har valt att lägga stort fokus på att producera kvalitetslamm med naturen hand i hand i hela uppfödningsledet. Gården är ekologiskt certifierad och har högavkastande, näringsrika vallar som utgör det mesta av fodret djuren får under vinterhalvåret. Att lägga stor vikt vid ett ensilage av högsta klass med en hög smaklighet och näringsinnehåll samt betesmarker av hög kvalitet tror de är nyckeln till framgång på just deras gård.

Förutom lammuppfödningen driver Piamaria och Jörgen ett Bed & Breakfast och en gårdsbutik. Dessutom anordnar de  ”lammsafari” under sommarhalvåret - en pedagogisk upplevelse för både stora och små som väcker intresse och skapar förstående för hur djur och natur hänger ihop.

CIRKULÄRT LANTBRUK OCH AFTER WORK I LADUGÅRDEN PÅ SNÖBORG GÅRD

På Snöborg Gård i Dala-Järna driver Janne och Ann Eriksson Snöborg Gård. Här finns en lång tradition av potatisodling och nötköttsproduktion. Gården har även dragit igång två vattenkraftverk och Dalarnas största solcellsanläggning! Med hjälp av dessa producerar de el både till gården och ungefär 200 villor.

Att ha ett integrerat hållbarhetsarbete och kretsloppstänk är viktigt för både Janne och Ann. Förutom resterna från det egna potatispackeriet utfodras djuren med drav från Kopparbergs bryggeri och deg- och pizzaspill från Procordias fabrik i Vansbro. Med andra ord bjuds djuren på lokalproducerad after work i ladugården! Att matsvinnet kan användas som foder istället för att bli till organiskt avfall är en viktig pusselbit i kretsloppet.

Gödseln från djuren läggs tillbaka på åkrarna för att ge jorden och skördarna näring. Snöborg visar att djuren är en viktig del av kretsloppet i jordbrukslandskapet och kan ge många goda exempel på hur man bidrar till samhället med både livsmedel, energi och cirkulära flöden.

ABBOTNÄS, DÄR GAMLA ANOR FORTSÄTTER LEVA I ETT MODERNT LANTBRUK

Bland böljande åkrar, mitt emellan Katrineholm och Flen, ligger Abbotnäs Säteri. Här bor Jan och Christin Larsson och sonen Mattias med sina tjurar, dikor och kalvar. Gården har gamla anor av tjurproduktion med både köttras och mjölkras, men även en betydande växtodling och skogsbruk.

Att djuren ska ha det bra står högst på dagordningen. De olika stallbyggnaderna är moderna och djuren har gott om plats och halm att ligga i. Kalvarna föds under våren och då får de gå och dia med sina mammor hela sommaren ute på grönskande naturbetesmarker. Till hösten flyttar de in i stallet. Tack vare den fina djurhållning och omsorgen håller sig djuren friska på Abbotnäs.

På åkrarna odlar Jan, Christin och Mattias spannmål och vall. Med moderna maskiner och gödslingstekniker som bland annat anpassar mängden kväve efter varje grödas behov får de en klimatsmart växtodling med fina skördar och minimal miljöpåverkan.