Gårdsinitiativet

Nu har vi på Scan tagit vårt nästa och längsta klimatkliv hittills – vi kallar det för Gårdsinitiativet. Tillsammans med Sveriges gårdar, våra leverantörer och 100 åtgärder ska vi göra en av världens redan mest klimatsmarta kött- och charktillverkningar ännu mer hållbar.

GÅRDSINITIATIVET, SÅ SKA VI MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN

 

Visste du att svensk köttproduktion är en av världens bästa sett ur ett klimatperspektiv? Svenskt nöt- och fläskkött har 60 respektive 50 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen (Lesschen et al. 2011 & Gerber et al. 2013). Bra, tycker vi på Scan. Men det räcker inte – bra kan alltid bli bättre!

I slutet av 2040 siktar vi på att  hela vår värdekedja, från gård till gaffel, ska ha netto noll klimatavtryck. För att lyckas med det krävs bl a att gårdarna minskar sin klimatpåverkan så långt det är möjligt och därutöver binder utsläpp i motsvarighet till vad de släpper ut.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete här

 

Därför har vi startat Gårdsinitiativet, ett samarbete med svenska gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. Tillsammans med våra svenska bönder, de riktiga planetskötarna, ska vi minska svenskt kötts klimatpåverkan och öka miljöfördelarna.

 

Vi på Scan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Vi utformar också rådgivning och sprider goda exempel. Vi mäter och följer upp hur gårdarna förbättrar sin miljöpåverkan.

07 GAARD MORGEN 44583 JPEG liten

VÅRA MÅL FÖR ALLA VÅRA GÅRDAR FRAM TILL 2030 ÄR:

Minska klimatpåverkan från kött med 20%
Öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5%
Minska övergödning med 20%

100 INSATSER FÖR EN MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

För att göra verklig skillnad och minska klimatpåverkan hela vägen från gård till gaffel har vi startat Gårdsinitiativet. Initiativet sker i nära samarbete med våra leverantörer ute bland Sveriges gårdar och andra externa partners inom t ex rådgivning och lantbruk samt forskningsinstitut och myndigheter.

Med hjälp av 100 olika insatser ska vi tillsammans arbeta för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Åtgärderna handlar bland annat om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning.

 

Det här är åtgärder som både ger en minskad klimatpåverkan, ökade miljönyttor och samtidigt är lönsamma för den enskilda gården.

Experter på Hushållningssällskapet har utvärderat insatserna utifrån bland annat hur stor miljöeffekt de har och hur genomförbara de är. För att mäta och följa upp målen tar vi hjälp av Greppa Näringen och RISE.

Biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet

Bevarandet av den biologiska mångfalden, dvs att vi har ett landskap med många olika naturtyper och olika arter, är en av förutsättningarna för en hållbar framtid. Det svenska jordbrukslandskapet utgör en viktig livsmiljö för många av Sveriges arter. Tyvärr är den också en av de landskapstyper där många arter är rödlistade och det största hotet mot biologisk mångfald är igenväxta naturbetesmarker på grund av minskat antal betesdjur.

Vi har som mål att öka arealen som gynnar biologisk mångfald hos våra leverantörer, de svenska gårdarna, med 5%* till 2030. Idag finns ingen etablerad standard som möjliggör mätning och uppföljning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Därför har vi startat ett samarbete med Svenskt Sigill för att mäta och följa upp den biologiska mångfalden på gårdarna, som en del av Gårdsinitiativet.

Svenskt Sigill har utvecklat en vetenskapligt baserad åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Den nya metoden bygger på att gården gör en genomgång av i vilken omfattning man uppfyller respektive åtgärd i listan. Ett exempel på åtgärd kan vara hur många hektar naturbetesmark som gården förvaltar. Totalresultatet för samtliga åtgärder utgör värdet för den specifika gården. Nya mätningar görs sedan regelbundet för att utvärdera gårdarnas framsteg inom den biologiska mångfalden.

Läs mer om biologisk mångfald och Svenskt Sigill här

*snitt för samtliga HKScans leverantörer med 2019 som basår.

VÅRA DELTAGANDE GÅRDAR

Gårdarna i Gårdsinitiativet är alla unika, driver olika typer av verksamhet, är olika stora och bedriver sitt lantbruk på olika ställen runt om i landet. Några av gårdarna har nötdjur, andra har gris och ytterligare några har lamm.

Vi har börjat i liten skala för att testa att våra insatser, rådgivning och mätning fungerar i praktiken. Men målet är att Gårdsinitiativet ska växa och bli ett starkt miljöinitiativ med hjälp av så många gårdar som möjligt. Tillsammans blir vi starkare och når längre.

De deltagande gårdarna har bl a fått klimat- och miljörådgivning, de har beräknat sina individuella klimatavtryck och själva medverkat till att sprida goda exempel på miljöinsatser till andra i branschen. Hittills är resultaten av samarbetet mycket positiva. Enligt en klimatavtrycksberäkning med Greppa Näringen, som gjorts hos de första gårdarna som gick med i Gårdsinitiativet, hade grisgårdarna 15 % lägre klimatavtryck jämfört med den svenska genomsnittsproducenten och nöt- och lammgårdarna 10% lägre.

09 PORTRAET GAARD 44615 JPEG liten

Halla Gård, där idéer blivit verklighet

I början av oktober 2019 invigde vi vår första samarbetsgård inom Gårdsinitiativet – Halla Gård. Vår leverantör Anders Gunnarsson på Halla Gård driver en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri gård med ett helt slutet kretslopp. Det innebär att den enda externa tillsatsen till kretsloppet är solens ljus och fotosyntesen.

Djuromsorgen är i fokus och för att främja sina grisars naturliga beteende får de gå ute och böka och beta - året runt! Genom att själv odla proteinrikt foder i form av åkerböna och lupin undviker Anders ett sojabaserat foder.

Gödseln från djuren försörjer biogasanläggningen med råvara, som sedan blir näring till gårdens olika odlingar. Biogasen producerar den värme och el som gården behöver och mer där till. Den biologiska mångfalden främjas genom blommande grödor.

Med genomtänkta lösningar i varje del av gården har Anders minskat verksamhetens och därigenom grisarnas klimatpåverkan och säkerställer dessutom en exceptionellt god djuromsorg.

Läs mer om vår Hållbarhetsgris