Gårdsinitiativet

Det är på gården och på åkrarna som näringen i maten skapas. Det är också här som de största kliven för klimatet och naturen kan göras. Tillsammans med Sveriges gårdar vill vi framtidssäkra och utveckla en ännu mer hållbar matproduktion. 

Gårdsinitiativet – så framtidssäkrar vi en hållbar svensk matproduktion

År 2020 startade vi Gårdsinitiativet, ett samarbete med svenska gårdar för att minska klimatpåverkan, öka miljöfördelarna för biologisk mångfald och förbättra djuromsorgen ytterligare utifrån varje gårds förutsättningar. Vårt mål är att hela vår värdekedja, från gård till gaffel, ska ha netto noll klimatavtryck senast år 2040. För att lyckas med det krävs ett gediget samarbete med Sveriges bönder – våra leverantörer - så att gårdarna får verktygen och förutsättningarna att bli ännu mer effektiv i arbetet med en hållbar utveckling.

Vi på Scan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Vi mäter och följer upp hur gårdarna förbättrar sin effektivitet och minskar klimatutsläppen, bidraget till biologisk mångfald samt arbetet med ännu bättre djuromsorg.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här
07 GAARD MORGEN 44583 JPEG liten

TILLSAMMANS MED VÅRA GÅRDAR 

arbetar vi för en fossilfri produktion och minskad klimatpåverkan med 20 % till 2030

vill vi göra en djuromsorg i världsklass ännu bättre

ökar vi artrikedomen i det svenska jordbrukslandskapet

VI STÖTTAR DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN EKONOMISKT

Lantbruket har stor betydelse för att vi ska kunna nå våra miljömål i Sverige. Men det kostar att ställa om hur man arbetar med odling och djurhållning på ett mer hållbart sätt. För att en lantbrukare ska kunna investera i nya metoder och ny teknik så behövs ekonomiska incitament av olika slag.

Därför har vi nu, från och med 2024, infört ett så kallat hållbarhetstillägg till gårdarna som är våra leverantörer. Det innebär att de får en extra betalning som är avsedd att användas till konkreta insatser på gård som bidrar till den hållbara omställningen av svenskt lantbruk. Hållbarhetstillägget är nästa steg i arbetet med Gårdsinitiativet. 

Tanken är att varje gård, med hjälp av hållbarhetstillägget, ska vidta de åtgärder som ger störst effekt på deras gård. Vi har valt att fokusera insatserna på gårdarna på tre huvudområden för Hållbarhetstillägget: Klimat, Djuromsorg och Biologisk mångfald.

Minskad klimatpåverkan och fossilfri produktion

Att minska klimatavtrycket från vår egen produktion är en sak, men det är vad vi skapar tillsammans med sveriges bönder som verkligen gör skillnad. Det arbetet vill vi stötta på bästa sätt. Som delägare i Agronod är vi med och utvecklar en nationell dataplattform för delning av lantbruksdata, som möjliggör lösningar som stärker lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå. I samarbete med Agronod ger vi våra gårdar möjligheten att mäta gårdens klimatavtryck genom Agronods klimatverktyg Agrosfär. Genom att få en samlad bild över gårdens klimatavtyck är det enklare att veta vilka insatser som ger störst effekt på den enskilda gården.

Ökad biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet

Att vi ökar den biologiska mångfalden, det vill säga att vi har ett landskap med många olika naturtyper och olika arter, är en av förutsättningarna för att framtidssäkra livsmedelsproduktionen och en hållbar framtid. Det svenska jordbrukslandskapet utgör en viktig livsmiljö för många av Sveriges arter. En viktig faktor för att säkerställa biologisk mångfald är betesdjuren, nötkretaur och får, som är de bästa naturvårdarna. Deras betande och trampande hjälper de till att rensa bort gräs och sly från våra ängar och hagar, och skapar på så sätt plats för blommor och örter. Växter som i sin tur föder de bin och insekter som pollinerar våra grödor – som raps, ärter och jordgubbar.

En djuromsorg i världsklass

Sverige har en djurhållning i världsklass. Vi har tuffa regelverk för att säkerställa ett robust djurskydd och lägst antibiotikaanvändning i hela EU. Vi vill möjliggöra för svenska bönder att fortsätta leda vägen mot en ännu bättre djuromsorg. Det handlar både om att djuren ska få utlopp för deras naturliga beteende och att de ska vara friska och glada.

VÅRA DELTAGANDE GÅRDAR

Gårdarna som är med i Gårdsinitiativet är alla unika, driver olika typer av verksamhet, är olika stora och bedriver sitt lantbruk på olika ställen runt om i landet. Några av gårdarna har nötdjur, andra har gris och ytterligare några har lamm. Ofta bedrivs också annan form av jordbruk på gården, så som växtodling.

De deltagande gårdarna har fått klimat- och miljörådgivning, de har beräknat sina individuella klimatavtryck och själva medverkat till att sprida goda exempel på miljöinsatser till andra i branschen. Hittills är resultaten av samarbetet mycket positiva och gett värdefull kunskap kring vilka insatser som leder till minskad klimatpåverkan, ökade miljöfördelar och som även innebär kostnadsbesparingar. Nu bygger vi vidare på Gårdsinitiativet. Tillsammans blir vi starkare och når längre.