Hållbarhet

Vårt ansvar

JO, DET SPELAR FAKTISKT ROLL

En kan tycka att kött är kött, gårdar är gårdar och mat är mat. Men, när vi väljer att äta mat från våra svenska gårdar, gör vi val som faktiskt spelar stor roll för klimatet. Scan har sedan 2000-talet arbetat mot målet att skapa en värdekedja, från gård till gaffel, med netto noll klimatavtryck. Vi arbetar outtröttligt varje dag på bred front med hållbarhet. Det börjar med bonden på gården och hela vägen till tallriken hemma hos dig. Det handlar om allt ifrån odling, gödsling, produktion, foder och djuromsorg till transporter, förpackningsmaterial och butiker.

Framförallt arbetar vi tillsammans med våra leverantörer, bönderna, för det är på gården som de absolut största klimatvinsterna kan göras.

 

Vi på Scan vill att det ska löna sig att föda upp djur med en djuromsorg i världsklass i linje med en av världens strängaste och bästa djurskyddslagstiftningar. Vi eftersträvar kontinuerlig utveckling inom alla våra verksamhetsområden och hoppas att ännu fler ska välja svenskt kött på tallriken. På så vis fortsätter vi att tillsammans spela roll från gård till gaffel. Det är hållbarhet för oss.

hobalar

Visste du att...

man redovisar utsläpp av växthusgaser enligt en standard som heter GHG Protocol där man delar upp ett företags utsläpp i 3 olika scope:

Scope 1; direkta utsläpp från företagets verksamhet t ex egen uppvärmning och egna bilar.

Scope 2; utsläpp kopplade till den energi som produceras utanför företaget, som el och fjärrvärme.

Scope 3; alla övriga utsläpp som kan kopplas till ett företags verksamhet t ex produktion av råvaror, förpackningar, transporter etc.

Tillsammans gör vi skillnad

Resan mot hållbarare måltider

Som stor aktör i branschen ställer vi höga krav på oss själva om att hela tiden ligga i framkant. Sedan 2003 har vi minskat klimatpåverkan från vår egen verksamhet, tjänsteresor och djurtransporter med hela 75%. Mer information om vårt "klimatbokslut" hittar du här

2025 ska vi uppnå netto noll klimatavtryck i vår egen verksamhet (det man kallar scope 1 och 2). Det gör vi genom en rad olika åtgärder t ex genom att använda 100% grön el på våra produktionsanläggningar, effektivisera energianvändningen och använda biogas och förnyelsebar fjärrvärme för uppvärmning. Vi byter kontinuerligt ut truckar till eldrivna och våra bilar går också mot att bli mer laddbara.

Fram till och med 2040 höjer vi ambitionen ytterligare och siktar då på att hela vår värdekedja, från gård till gaffel, ska ha netto noll klimatavtryck (dvs scope 1-3). För att lyckas med det krävs bl a att våra leverantörer, gårdarna, minskar sin klimatpåverkan så långt det är möjligt och därutöver binder utsläpp i motsvarighet till vad de släpper ut.  Det kräver i sin tur ett nära samarbete mellan oss på Scan, gårdarna och andra externa partners. Därför har vi startat Gårdsinitiativet.

Här ingår också våra förpackningar som vi ser över och förändrar kontinuerligt; förnyelsebara material, mindre och bättre plast och återvinningsbara förpackningar. 2025 ska t ex alla våra förpackningar vara 100% återvinningsbara.

Vi minskar också vårt matsvinn kontinuerligt genom ett nose-to-tail-tänk där alla delar av djuren tas tillvara. De material som vi inte kan använda på annat sätt arbetar vi för att förbättra återvinningen av. Till 2025 ska alla våra transporter vara fossilfria. 

För framtiden

Vi kallar det Gårdsinitiativet

Att minska klimatavtrycket från vår egen produktion är en sak, men det är vad vi skapar tillsammans med den nya generationens bönder som verkligen gör skillnad. Det är på gårdarna som de stora förändringarna måste och kan skapas, för att vi ska uppnå våra mål. Redan nu vet vi att svensk köttproduktion är en av världens bästa sett ur ett klimatperspektiv. Men det som är bra behöver bli ännu bättre. Det är på våra gårdar vi nu gör en historisk storsatsning för att skapa ett jordbruk som är innovativt, framtidssäkrat och som visar vägen framåt för hur nästa generations hållbarare gårdar ska bedrivas. Det är det vi kallar Gårdsinitiativet.

Ingen gård är den andra lik, alla har unika förutsättningar att göra skillnad. Vi har tagit fram 100 olika insatser som kartläggs och kvantifieras, för att sedan kunna genomföras på gårdar för att minska deras klimatpåverkan, öka miljöfördelarna, men också öka lönsamheten för gården. Insatserna utgår från ett antal miljöområden, exempelvis ökad biologisk mångfald, effektivare energiförsörjning och minskad vattenanvändning och övergödning.

Läs mer om Gårdsinitiativet här
Våra djur spelar roll

För allt hänger ihop

Matproduktion måste ses i ett större perspektiv, det går inte att lyfta en pusselbit ur systemet. Ta kon till exempel. I Sverige har vi en nötköttsproduktion uppbyggd i symbios med mejerinäringen. Merparten av det nötkött vi äter i Sverige kommer från kor som först varit mjölkkor och deras avkomma. Då fördelas klimatpåverkan över flera livsmedel. Först mjölk, grädde, ost och glass. Sedan hamburgare, falukorv och något gott på grillen.

Sverige har unika förutsättningar för att driva ett av världens mest hållbara lantbruk. God tillgång till vatten, foderodling och betesmarker. Betande djur omvandlar gräs till näringsrikt protein, betesmarker och vallodlingar binder också kol i marken på ett effektivt sätt. De betande djuren håller även landskapen öppna och gynnar den biologiska mångfalden.

 

Djurens gödsel spelar en stor roll i produktionen av annat livsmedel. Genom att använda naturgödsel, slipper vi konstgödsel på våra marker, som är en fossil produkt. När vi använder naturgödsel kan vi bibehålla det naturliga kretsloppet för gården. Så när den optimala balansen för varje gård hittas blir det ett kretslopp som förser jorden med näring, kolinlagring, vi får bra biologisk mångfald med blommande ängar och rika skördar av mycket annat.

Ett bra exempel på hållbarhetstänk i verkligheten är verksamheten som Anders Gunnarsson driver på Halla gård i Västergötland, där målet är ett helt slutet kretslopp i kombination med utmärkt djuromsorg

Läs mer om Halla gård här
bumblebee flower
Samarbeten

Tillsammans för framtidens mat!

Som samhälle står vi inför många utmaningar framöver, inte minst inom jordbruks- och livsmedelsförsörjning. Ibland är själv inte bäste dräng, utan löses bäst tillsammans. Vi ingår därför i flertalet projekt och initiativ med andra samarbetspartners.

Svensk plattform för hållbar produktion av palmolja och sojaett närverk av företag och organisationer som åtar sig att verka för en mer hållbar produktion och konsumtion av soja och palmolja.

Tillväxtbolaget är ett samarbete mellan Scan, Lantmännen och LRF som ger investeringsstöd till lantbrukare för hållbara investeringar på gårdsnivå.

Plastinitiativet en stor fråga är förpackningsmaterial och då främst plaster. Via Plastinitiativet drivs dessa frågor aktivt och senast 2025 ska alla våra plastförpackningar kunna materialåtervinnas.

Tillsammans med Svenskt Sigill har vi tagit fram en metod för att mäta biologisk mångfald på svenska gårdar. Metoden bygger på den vetenskapligt baserade och prisbelönta åtgärdslista som Svenskt sigill har utvecklat. Vi kommer att använda metoden för datainsamling och uppföljning av åtgärder inom ramarna för vår miljösatsning Gårdsinitiativet.

aker square
hands square

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan, tillsammans vill vi visa att vi som företag är en del av lösningen i klimatomställningen. För att både lära av och inspirera andra aktörer i branschen redovisar vi årligen våra mål, vår klimatpåverkan och våra åtgärder för att minska den i Hagainitiativets klimatbokslut.

Handslaget för en hållbar livsmedelskedja förenar Sveriges största livsmedelsaktörer i arbetet för klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter i en gemensam färdplan.

Matmissionen är Stadsmissionens egen livsmedelsbutik som gör gott för både människa och miljö. Hit skänker Scan varor med kort datum eller som har någon defekt, som sedan säljs till ett betydligt lägre pris.

Transportinitiativet är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete med att minska klimatavtrycket för våra transporter mellan gårdar och anläggningar. Via Transportinitiativet har vi skrivit under på att alla våra transporter ska vara fossilfria senast år 2025.

Framtidens nötköttsleverantörer – samarbete med Coop. För att säkra tillgången på svenskt kött i framtiden och öka Sveriges självförsörjningsgrad och så behövs fler nötköttsproducenter. Vi har därför valt att stötta ett antal unga lantbrukare och på olika sätt bidra till att de vågar satsa långsiktigt på att utöka sin verksamhet.