Faktakollen

Klimatsmart kött, finns det?

VISSTE DU ATT KÖTTPRODUKTION ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT NATURLIGT KRETSLOPP?

De faktorer som gör att Sverige har ett av världens mest hållbara lantbruk är framförallt god djurhälsa, effektiv gödselhantering och foderodling och mycket god tillgång till vatten och betesmarker. Visste du att köttproduktionen är en förutsättning för ett naturligt kretslopp? Gödseln från djuren återförs till jorden och ger näring till odlingar av andra livsmedel. I Sverige anläggs heller ingen ny åkermark genom skövling av skog. I Sverige har vi dessutom en hög mjölkkonsumtion, vilket ger goda möjligheter att skapa en mer klimatsmart produktion av nötkött. Kött från mjölkkor och deras kalvar ger lägre utsläpp av klimatgaser jämfört med specialiserad nötköttsproduktion eftersom utsläppen då kan delas mellan kött- och mjölkproduktion. Hos Scan kommer ca 60-65 % av nötköttstillverkningen från mjölkkor och deras kalvar.

VAD GÖR SCAN FÖR ATT MINSKA SIN PÅVERKAN PÅ KLIMATET?

Hos oss på Scan är arbetet med att sänka vår klimatpåverkan en självklar del av vår verksamhet. Som en av livsmedelsbranschens största aktörer har vi goda möjligheter att ligga i framkant och visa hur vi kan göra skillnad hela vägen från gård till gaffel. Vi har som mål att minska vår klimatpåverkan till netto noll fram till år 2030, jämfört med 2003. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, djurtransporter och personalens tjänsteresor.

Förutom investeringar som har minskat utsläppen i vår egen produktion har vi även tagit ett stort grepp om våra förpackningar och fasar ut all svart plast, eftersom den inte är återvinningsbar. Flera av våra förpackningar har dessutom fått en ny design som innebär mindre plast och ökar möjligheten till återvinning, bland annat den för Mamma Scans köttbullar.

Ett viktigt nästa steg för oss är att i en högre omfattning inkludera våra leverantörer i vårt hållbarhetsarbete. Därför har vi startat Gårdsinitiativet - ett samarbete med svenska gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar och minska svenskt kött klimatpåverkan. 

Tillsammans med branschen arbetar vi i olika frågor, bland annat i frågan som lett till en överskridande överenskommelse om att enbart ge ansvarsfullt producerad soja i djurens foder på svenska gårdar. Tillsammans med Lantmännen och LRF har vi även skapat Tillväxtbolaget som ger investeringsbidrag till lantbrukare som vill satsa på hållbara investeringar på gårdsnivå. På så sätt bidrar vi till ökad tillväxt och kvalitetsförbättringar inom hela livsmedelskedjan.

ÄR DET OHÅLLBART ATT ÄTA KÖTT?

Djur i lantbruk är en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart kretslopp. Med djuren kan vi upprätthålla ett hållbart lantbruk, både genom att säkerställa livsmedelsproduktion i områden där det inte går att producera vegetabilier, till exempel i skogsbygdsområden, och återföring av organiskt material till jorden i form av gödsel. Foderodlingen av vall och betesmarker binder mycket kol och är nödvändig för att hålla jorden bördig för odling av grödor.

Produktionen av vegetabilier är beroende av en bra växtföljd. Förutom gödsel till hållbar odling av vegetabilier behövs djuren för att bevara den biologiska mångfalden. Betande mular upprätthåller öppna landskap och en levande landsbygd.